Khanyisa ikhahlela lomuntu obalulekile abese ubheke amakhahlela ashiywe abanye. Zonke izinsuku izinkulungwane zabantu kulo lonke izwe likhanyisa amakhandlela lapha. Umuntu ngamnye noma amaqembu angakhanyisa amakhandlela anoma inini bendawonye. Hlanganyelani ekhandleleni lakho nabangani bakho, qala ikhandle neqembu noma ziqalele elakho ikhandlela lesikhumbuzo…
Khanyisa ikhandlela khanyisa ikhandlela ikhandlela lokuzalwa, ikhandlela lanoma inini ikhandlela lokuzihlanganisa ikhandlela lesikhumbuzo ikhandlela le-cyber ikhandlela lesikhumbuzo ikhandlela lokukhuleka ikhandlela lokulila ngesikhathi sobuhlungu
 
Amakhandlela 10,332 ezizwe 92 ayakhanya
Emasikweni amaningi ehlukene, ukukhanyiswa kwamakhandlela kuyisenzo esingcwele. Kuchaza okungaphezulu kwamagama. Kumayelana nokubonga. Kusukela ezikhathini ezindala abantu babekhanyisa amakhandlela ezindaweni ezingcwele. Yini-pho indlela okuhanjiswa ngayo imiyalezo ngekomputa okuthiwa ‘i-cyberspace’ ingangcweliswa?

Ungafuna ukuqala noma ukuphetha usuku lwakho ngesenzo esibusisekile sokukhanyisa ikhandlela kule-web site. Noma ungathanda ukukhanyisa ikhandlela lokuzalwa komngani wakho. Uma uthanda ukukuwenza lokhu, landela lendlela: Ehla, ukwenze ngokucophelela. Kusukela lana uzoholwa yilemithetho ilendelayo.